Salgsvilkår

1. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten over de solgte genstande forbliver hos leverandøren eller den, til hvem denne har overdraget sine rettigheder, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

2. Forsinkelse med levering
Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden uden for sælgerens råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringstiden med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er pligtig til at modtage det købte, med mindre han har betinget sig levering til bestemt tid.

3. Reklamation
Alle reklamationer må ske snarest muligt og kan kun foretages skriftligt til leverandøren.

Service og reklamationsbestemmelser
a. Nye maskiner. Såfremt intet andet er aftalt, har køberen nedennævnte rettigheder i 12 måneder fra leveringsdagen. På sæsonmaskiner der leveres uden for den pågældende maskines sæson, løber fristen dog først fra begyndelsen af den derefter indtrædende sæson.
Leverandøren foretager indenfor fristen ombytning af dele, der er defekte på grund af materiale-, monterings- eller fabrikationsfejl. Ombytning finder ikke sted, hvis fejlen skyldes, at køberen ikke har fulgt leverandørens instruktion, eller at der er anvendt andre reservedele end de originale, eller de af leverandøren anviste, eller at reparationen er udført af andre end de af leverandøren godkendte værksteder. Ombytning finder ikke sted på grund af normalt slid. Udgifterne til materialer og arbejdsløn ved undersøgelse for fejl og demontering af defekte dele samt ved montering af ombyttede dele afholdes af leverandøren.
Såfremt leverandøren skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til hans fabrik eller værksted, betaler han alle transportudgifter ved indsendelse og returnering. Leverandøren er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af køberen, ligesom materialer, såsom bolte, møtrikker, skiver, ledninger, olie og rensemidler, der er medgået ved udførelse af en i øvrigt vederlagsfri reklamationsberettiget ombytning/reparation, under alle omstændigheder betales af køberen. For driftstab og andre indirekte omkostninger i forbindelse med ombytningen ydes ingen erstatning.
Hvis køberen efter maskinens levering har påmonteret ekstraudstyr – som forårsager ekstraudgifter ved reparationsarbejde – er sådanne udgifter leverandøren uvedkommende.
b. Elektriske anlæg. For elektriske anlæg, herunder elmotorer, gælder de respektive fabrikkers service- og reklamationsbestemmelser, såfremt disse er overgivet køberen i forbindelse med leveringen. I modsat fald gælder de under punkt a anførte bestemmelser.
c. Dæk og slanger. De under afsnit a nævnte service- og reklamationsbestemmelser gælder også for dæk og slanger.
d. Brugte maskiner. Uden særlig aftale påført kontrakten yder leverandøren ingen garanti for eller service på brugte maskiner. Dog indestår leverandøren for, at der ikke findes skjulte fejl, og at motorer er fri for sprængninger.
e. Leverandøren påtager sig ingen forpligtelser udover de ovenfor nævnte, således at køberen i tilfælde af reklamationsberettigede defekter ikke kan hæve købet, forlange reduktion i købesummen, kræve forlængelse af reklamationsperioden eller kræve nogen anden form for godtgørelse eller erstatning.

4. Priser
Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden leveringen er sket ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldtariffer eller lignende. Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved lider tab eller opnår en fortjeneste, ændres prisen til udligning heraf. Overskrider prisstigning eller prisfald 5 % af den aftalte pris, kan den part som ændringen går ud over, vælge at hæve kontrakten.

5. Købers forpligtelser
a. Købers pligt til at underskrive købekontrakt og tegne forsikring. Sker købet på kredit, er køberen pligtig til ved leveringen at underskrive sædvanlig købekontrakt og i forbindelse hermed at tegne fornøden ansvars- og kaskoforsikring for det købte, samt at holde de købte genstande brandforsikret for fuld værdi, og i tilfælde af brand tilfalder kravet på assurancesummen direkte sælgeren.
b. Købers pligt til at aftage det købte og underskrive dokumenter. Køberen er forpligtet til at modtage det købte inden 6 dage efter, at det af sælgeren er meldt færdig til aflevering, ligesom han inden afleveringen er pligtig at meddele de fornødne underskrifter på købekontrakt, veksler, forsikringsbegæringer m.v. Undlader køberen dette, er sælgeren berettiget til straks at hæve handelen og kræve erstatning.

IBYTTETAGNE MASKINER. Såfremt de af køber ibytteleverede brugte maskiner er behæftet med skjulte fejl, herunder for motorens vedkommende sprængninger, er køber ansvarlig herfor efter de almindelige erstatningsregler, såfremt han vidste eller burde vide dette.

6. Renter
Det til enhver tid skyldige beløb forrentes fra leveringen. Renten betales sammen med afdragene. Betales afdragene ikke på forfaldsdagen tillægges yderligere 2 % pr. påbegyndt måned af de forfaldne afdrag til betaling sker.

7. Anvendelse af indbetalinger
Af beløb som køberen betaler i henhold til nærværende slutseddel, har leverandøren eller en senere erhverver af slutsedlen ret til forlods at dække:
a. Renter og omkostninger, der påhviler køberen.
b. Forsikringspræmier.
c. Reservedele og reparationsomkostninger vedrørende det i henhold til nærværende slutseddel købte maskineri.
Et afdrags anvendelse på denne måde betyder ikke misligholdelse fra købers side, idet den aftalte betalingsordning forlænges i overensstemmelse med ”Lov om kreditaftaler”, § 28 stk. 3.

8. Aftalens grundlag
Aftaler der ikke er påført denne slutseddel, er ugyldige.
Købelovens og kreditkøbelovens regler gælder, for så vidt de ikke er fraveget i de på denne slutseddel trykte salgsvilkår.

9. Produktansvar
Sælgers ansvar for mangler eller for skade, som det leverede måtte forvolde, er altid beløbsmæssigt maksimeret til det leveredes fakturaværdi på leveringstidspunktet excl. offentlige afgifter af enhver art.
Sælger kan således ej heller ifalde ansvar for nogen form for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og lignende. I det omfang sælger, måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand i anledning af købers råden, herunder videresalg af det leverede, er køber pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som sælger sagsøges, og køber er pligtig til at friholde sælger for ethvert ansvar over for tredjemand, der går ud over de ovenfor fastsatte ansvarsbegrænsninger.